Kompania G-Project ndahet në 4 sektorë:
1. Projektim
2. Ndërtim
3. Prodhim të Zhavorit (Gurëthyesi)
4. Prodhim të Betonit (Fabrika e Betonit)